eShop : Numismatics Item Details

SKU : N0000526 Gold


Mughals : Jahandar Shah
Lot Image


  • Shipping :
Quantity :  

Jahandar Shah, Gold Mohur, 10.93g, “Abu al Fatah” type, Dar ul Khilafat Shahjahanabad Mint, AH 1124/ RY Ahad (KM# 368.6). Extremely fine, rare.

loader